Η διαδικασία προσδιορισμού των εμπλεκομένων θα υλοποιηθεί στο ξεκίνημα του έργου. Κατ΄ αρχήν θα αναγνωριστούν οι εμπλεκόμενοι με τη διαχείριση και τη προστασία της αρκούδας. Στη συνέχεια, η ανάλυση θα εστιάσει σε τρεις διαφορετικές πλευρές που είναι στενά συνδεδεμένες με την αντίληψη και την συμπεριφορά των εμπλεκομένων και πως αλληλεπιδρούν με τις τρεις σημαντικές απειλές της Καφέ Αρκούδας. Η πρώτη πλευρά αφορά στη σημερινή κατάσταση του συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων και στην πρόθεση να αλλάξουν τα συστήματα αυτά ή στην υιοθέτηση εναλλακτικών συστημάτων, τα οποία θα μπορούσαν να μειώσουν σημαντικά την έκθεση των απορριμμάτων και την ευκολία πρόσβασης τους από τις αρκούδες. Η δεύτερη και τρίτη πλευρά μαζί αφορούν στη τρέχουσα κατάσταση σε σχέση με το βέλτιστο, των χρησιμοποιούμενων μεθόδων πρόληψης ζημιών όπως ηλεκτρικοί φράκτες και σκύλοι - φύλακες. Σε ότι αφορά στους ηλεκτρικούς φράκτες, έχει παρατηρηθεί ότι η αποτελεσματικότητά τους ως μέθοδος πρόληψης ζημιών εξαρτάται πολύ από την υιοθέτησή τους και την τεχνική υποστήριξη σε τοπικό επίπεδο. Για παράδειγμα, οι ηλεκτρικοί φράκτες είναι ιδιοκτησίας των φορέων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών και διανέμονται από αυτούς σύμφωνα με μια κυκλική στρατηγική σε σχέση με την τοπική ζήτηση (π.χ. εγκατάσταση και αφαίρεση των ηλεκτρικών φρακτών στη μέση της χρονιάς, συνήθως μετά από ένα εξάμηνο ή χρόνο).

Καθώς ο αριθμός των διαθέσιμων φρακτών είναι πάντα μικρότερος από το σύνολο των τοπικών παραγωγών που επηρεάζονται από τις αρκούδες, η κυκλική στρατηγική αφήνει ένα σημαντικό αριθμό τοπικών παραγωγών ευάλωτους στις επιθέσεις από τις αρκούδες (π.χ. κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, αγρότες και ιδιοκτήτες οπωρώνων ή μεμονωμένων δέντρων). Την ίδια στιγμή, η ιδιοκτησία των ηλεκτροφόρων φρακτών από τους φορείς διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών μπορεί να έχουν κρατήσει υψηλές τις τιμές και μπορεί να αποτρέπουν τους τοπικούς παραγωγούς που επηρεάζονται από τις αρκούδες να προχωρήσουν στην αγορά των δικών τους ηλεκτρικών φρακτών. Η ανάλυση των εμπλεκομένων φορέων θα εξετάσει την τοπική ζήτηση και την διάθεση των τοπικών εμπλεκόμενων φορέων να πληρώσουν τους ηλεκτρικούς φράκτες και θα εξετάσει αν οι τοπικοί τεχνίτες θα ήταν πρόθυμοι να κατασκευάσουν ηλεκτρικούς φράκτες οι ίδιοι στην περιοχή του έργου σε συνέχεια της καθορισμένης ζήτησης και της διάθεσης να πληρώσουν.

Η ανάλυση θα εστιαστεί και σε ένα άλλο σημείο, στο πως οι τοπικοί κατασκευαστές ηλεκτρικών φρακτών θα υποστηρίζονταν από μια στενή και ακριβής τεχνική υποστήριξη σε μακροπρόθεσμη βάση (η μορφολογία του εδάφους, τα καιρικά φαινόμενα, η παροχή ενέργειας, κτλ).

Σε ότι αφορά στους σκύλους - φύλακες, η αναπαραγωγή τους και η κατανομή τους ανάμεσα στους κτηνοτρόφους καθώς και η εκπαίδευσή τους είναι κρίσιμη στην πρόληψη και στην ανάπτυξη της ικανότητας τους να προλαβαίνουν τη ζημιά. Πολλοί κτηνοτρόφοι αποτυχαίνουν στη πρακτική να αναπαράγουν και να εκπαιδεύουν τους σκύλους, με αποτέλεσμα τη μείωση του πληθυσμού και της δεξαμενής γονιδίων του τοπικού πληθυσμού σκύλων φύλαξης αλλά και η χωρίς επίβλεψη εκπαίδευση μειώνει την ικανότητα των σκύλων να προλάβουν τη ζημιά. Επιπρόσθετα, η ανταγωνιστική συμπεριφορά μεταξύ των κτηνοτρόφων δρα ανασταλτικά στο μοίρασμα των νεογέννητων σκύλων. Η ανάλυση των εμπλεκόμενων φορέων θα καθορίσει πιθανή αλλαγή στην αντίληψη και τη συμπεριφορά τους, η οποία θα μπορούσε να συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση και στη ανάπτυξη της ικανότητας των σκύλων - φυλάκων να προλάβουν τη ζημιά.

Η Δράση Α1 θα στοχεύσει στον προσδιορισμό των δυνατών και αδύνατων σημείων των εμπλεκομένων (π.χ. εσωτερικοί παράγοντες) και από την άλλη μεριά των ευκαιριών και απειλών της αλληλεπίδρασης τους στην αλλαγή της αντίληψης και συμπεριφοράς τους σε ότι αφορά στα συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων, τους ηλεκτρικούς φράκτες και τους σκύλους - φύλακες.