Αρχική > Δράσεις > D. Παρακολούθηση της επίδρασης των Δράσεων του Έργου > D2 Παρακολούθηση του αντίκτυπου της κατάρτισης του προσωπικού (Δράση C2) και της αποτελεσματικότητας των προειδοποιητικών σημείων και των αποτρεπτικών μέσων (δράση C3) και του κιτ πρώτων βοηθειών κατά της δηλητηρίασης (δράση C6)

Υποδράση D.2.1 Παρακολούθηση των επιπτώσεων της δράσης C2

Το πρωτόκολλο παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων κατάρτισης του σχεδίου θα περιλαμβάνει: 

Ανάπτυξη ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών σχετικά με τις επιπτώσεις των δράσεων κατάρτισης σε:  ανθρώπους, θεσμικά όργανα, διαδικασίες, τοπικές κοινότητες και - συνολικά - φυσικό περιβάλλον στους τομείς του έργου - εργαλεία για τη συλλογή αξιών για τους δείκτες παρακολούθησης, κυρίως ερωτηματολόγια.

Ένα ισχυρό σύστημα αναφοράς που μπορεί να αξιοποιήσει τις πληροφορίες που συλλέγονται και επεξεργάζονται από τα εργαλεία και τις μεθόδους της μεθοδολογίας αξιολόγησης που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του έργου.

 

Η αξιολόγηση θα περιλαμβάνει:

1. Ποσοτικούς δείκτες

- Αριθμός προσωπικού βασικών παραγόντων διατήρησης που έχουν εκτεθεί σε δράσεις κατάρτισης ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ τις δράσεις κατάρτισης του σχεδίου

- Αριθμός ωρών εκπαίδευσης του προσωπικού ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ τις δράσεις κατάρτισης του έργου
- Αριθμός πρωτοβουλιών, ευαισθητοποίησης και άλλων τοπικών δράσεων διατήρησης ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ τις ενέργειες κατάρτισης

- Αριθμός των συμβάντων με αρκούδες που έχουν αντιμετωπιστεί με επιτυχή διαχείριση ΠΡΙΝ και μετά τις δράσεις κατάρτισης.

 

2. Ποιοτικούς δείκτες

- Στάσεις και πεποιθήσεις του προσωπικού της διατήρησης ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ την κατάρτιση
- Γνώσεις και δεξιότητες του προσωπικού της Υπηρεσίας Διατήρησης ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ την εκπαίδευση
- Διαδικασίες και μεθοδολογία που χρησιμοποιούνται από τους τοπικούς οργανισμούς συντήρησης ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ τις δράσεις κατάρτισης.

3. Εργαλεία αξιολόγησης

EX ANTE (εκ των προτέρων): Δημιουργία ερωτηματολογίου απευθυνόμενο σε όλους τους συμμετέχοντες στα μαθήματα κατάρτισης ΠΡΙΝ την έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας: το ερωτηματολόγιο θα περιλαμβάνει βασικά ερωτήματα σχετικά με τις πρακτικές που ακολουθούν το προσωπικό των φορέων διατήρησης, καθώς και όλους τους ποσοτικούς δείκτες, μέχρι τότε.

 

EX POST (εκ των υστέρων - βραχυπρόθεσμη):  Ένα ερωτηματολόγιο που συμπληρώνεται από όλους τους συμμετέχοντες στα προγράμματα κατάρτισης: αυτό το ερωτηματολόγιο θα προσπαθήσει να καταγράψει τη μεταβολή των στάσεων / γνώσεων / δεξιοτήτων που μπορεί να έχουν συμβεί στους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του κύκλου κατάρτισης.

EX POST (εκ των υστέρων - μεσοπρόθεσμη): Ένα ευέλικτο ερωτηματολόγιο που απευθύνεται στο προσωπικό που ασχολείται με τις υπηρεσίες διατήρησης, καθώς και τις τοπικές κοινότητες και άλλους σχετικούς παράγοντες. Αυτό το ερωτηματολόγιο θα προσπαθήσει να παρακολουθήσει τον μεγαλύτερο (μεσοπρόθεσμο) αντίκτυπο των δράσεων κατάρτισης του σχεδίου στα θεσμικά όργανα, τις στάσεις των τοπικών κοινοτήτων και τα θέματα διατήρησης στο σύνολό τους.

 

4. Μέθοδοι επεξεργασίας και αναφοράς

Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των εργαλείων αξιολόγησης θα υποβληθούν σε στατιστική επεξεργασία προκειμένου να παρασχεθούν κατανοητές τιμές που θα χρησιμοποιηθούν ως δείκτες και για λόγους υποβολής εκθέσεων.

Υπό-δράση D.2.2 Παρακολούθηση των επιπτώσεων και της αποτελεσματικότητας της δράσης C3

 

Στόχος αυτής της δράσης είναι να παρακολουθήσει την ορθή εφαρμογή και αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης δράσης C3. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, θα πραγματοποιηθεί εκ των υστέρων ανάλυση κόστους-οφέλους.

Οι δείκτες θα περιλαμβάνουν και ποσοτικές και ποιοτικές μεταβλητές. Για παράδειγμα, ένα ζήτημα που θα εξεταστεί από ποσοτική άποψη είναι η προθυμία του τοπικού οδηγού να καταβάλει πρόσθετο ποσό για την περαιτέρω ενίσχυση της υπάρχουσας υποδομής. Είναι επίσης σημαντικό να καταγραφεί ο αριθμός των οδικών ατυχημάτων ιστορικά και σε όλη την εφαρμογή της δράσης και να δημιουργηθούν δείκτες αναφορικά με το ποσό που δαπανήθηκε για τη δράση C3. Ένας άλλος δείκτης που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ο αριθμός των παραβιάσεων ορίων ταχύτητας που αναφέρονται στην περιοχή που αναφέρεται. Τέλος, θα ληφθούν υπόψη ποιοτικοί δείκτες, όπως η αποδοχή της νέας υποδομής και οι επιπτώσεις στη συμπεριφορά των χρηστών του τοπικού οδικού δικτύου.

Εξάλλου, η δράση προβλέπει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που θα αναλάβουν την ευθύνη για τη σωστή συντήρηση της υποδομής.

 

Υπό-δράση D.2.3 Παρακολούθηση της επίπτωσης και της αποτελεσματικότητας της δράσης C6
Στόχος της δράσης αυτής είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής του C6. Θα οριστούν και θα εφαρμοστούν συγκεκριμένοι δείκτες (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίηση των δράσεων).

Η παρακολούθηση θα εξετάσει:

- αριθμό των κιτ πρώτων βοηθειών για την καταπολέμηση της δηλητηριάσεως που δωρίστηκαν στους κτηνοτρόφους, στους κυνηγούς, κλπ

- αριθμό των ατόμων που έλαβαν ένα κιτ από το έργο ΚΑΙ το χρησιμοποίησαν (σε περιπτώσεις δηλητηριασμένων ζώων)

- αριθμό δηλητηριασμένων ζώων που σώθηκαν λόγω της χρήσης του κιτ

- αριθμό δηλητηριασμένων ζώων που πέθαναν από το δηλητήριο, αν και χρησιμοποιήθηκε το κιτ.