1. Διεθνές συνέδριο
Στο τέλος του έργου (έως το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2020) θα οργανωθεί διεθνές συνέδριο στον τομέα του έργου, προκειμένου να διαδοθεί η αποκτηθείσα πείρα και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα σχετικά με το βασικό θέμα που αντιμετωπίζει το έργο (συνύπαρξη ανθρώπου-αρκούδας) . Οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι και τα αποτελέσματά τους θα παρουσιαστούν από το προσωπικό των εταίρων μαζί με τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν κατά την υλοποίησή του και τη μελλοντική βιωσιμότητα των ενεργειών του έργου, ενώ άλλοι διεθνείς εμπειρογνώμονες, εκπρόσωποι άλλων έργων LIFE, αρμόδιες δημόσιες αρχές και οι ΜΚΟ θα προσκληθούν επίσης στο συνέδριο για ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών σε σχέση με το θέμα του έργου.

Το Διεθνές Συνέδριο θα έχει τη μορφή ανοικτής συνάντησης, δημοσιογράφων, εκπροσώπων των βασικών ομάδων ενδιαφερομένων, θα κληθούν επίσης να συμμετάσχουν φοιτητές και εμπλεκόμενα μέρη. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν πλήρως για τις δράσεις του προγράμματος και όλα τα παραδοτέα του έργου θα είναι διαθέσιμα για όλους όσους συμμετέχουν στο Συνέδριο. Οι συμμετέχοντες θα ενθαρρυνθούν επίσης να μοιραστούν τις απόψεις και τις ανησυχίες τους σχετικά με το ζήτημα της συνύπαρξης ανθρώπου - αρκούδας, την πρόοδο του έργου και τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων στο μέλλον.

2. Δικτύωση με άλλα έργα
Ένα δίκτυο επικοινωνίας των έργων LIFE που ασχολείται με τη διατήρηση μεγάλων σαρκοφάγων έχει ήδη καθιερωθεί κατά τη διάρκεια παρόμοιων σχεδίων που είχαν εφαρμοστεί προηγουμένως.